Regulamin sklepu

Słownik pojęć:

Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym https://trycho-diagnostyka.pl, prowadzony przez Trycho-diagnostyka, ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190 Mikołów, NIP 6312605549, REGON 241548949, tel. 600767782, e-mail: trychodiagnostyka@interia.pl.

Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji kupującego po jego zalogowaniu, tworzenia statystyk oglądalności,
prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań kupującego, tworzenia ankiet internetowych
i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem.
Pliki te nie gromadzą danych osobowych. Nie zmieniają konfiguracji komputera. Nie służą do instalowania bądź deinstalowania jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów. Nie ingerują w integralność systemu, bądź dane kupującego. Nie są przetwarzane przez inne serwisy internetowe.
Kupujący może samodzielnie w każdej chwili zmienić ustawienia dotyczące przechowywania plików cookies i ich dostępu do urządzenia
lub usunięcia.

Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Hasło – ciąg znaków ustalanych przez kupującego podczas rejestracji, w celu uzyskania dostępu do konta.

Konto – miejsce chronione hasłem, gdzie gromadzone są informacje o kupującym i dokonanych przez niego zakupach.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W wypadkach przewidzianych przez przepisy: osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamierza zawrzeć umowę o świadczenie usługi elektronicznej.

Produkt – suplement diety borreliaprotect.

Regulamin – obowiązuje od dnia 1.09.2019, reguluje kwestie dotyczące korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem trycho-diagnostyka.pl.

Rejestracja – czynność utworzenia konta w sklepie internetowym przez kupującego.

Rodzaje świadczonych usług:

Sklep za pośrednictwem strony internetowej borreliaprotect.pl prowadzi sprzedaż produktów wydawanych wyłącznie bez przepisu lekarza
oraz usługę newsletter.
Usługa „newsletter” polega na przesyłaniu informacji o aktualnej ofercie, promocjach, jest bezpłatna i wymaga wyrażenia zgody kupującego.

Warunki techniczne niezbędne do świadczenia wyżej wymienionych usług:

W celu zapewnienia możliwości korzystania z usługi muszą być spełnione następujące warunki techniczne:

 1. dostęp do internetu
 2. dostęp do poczty elektonicznej
 3. aktualna przeglądarka internetowa: internet explorer, mozilla fireFox lub google chrome,
 4. włączona obsługa java script,
 5. włączona obsługa plików cookies.

Kupujący może kontaktować sie ze sklepem za pomocą:

 1. poczty elektronicznej na adres e-mail: trychodiagnostyka@interia..pl,
 2. telefonu pod numerem 600767782,
 3. listownie na adres: Trycho-diagnostyka, ul. Żwirki i Wigury 56, 43-190, Mikołów,

Rejestracja i zawarcie umowy:

Kupujący w celu zawarcia umowy na świadczenie usług drogą elektroniczną musi zarejestrować się w sklepie.
Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji polegającej na wypełnieniu formularza rejestracyjnego, tworzone jest konto.
Kupujący zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Po dokonaniu rejestracji na podany przez kupującego adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji.
Sklep może odmówić zarejestrowania kupującego jeżeli ten nie przestrzega regulaminu.
Umowa na świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana w każdym czasie.
Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z
zablokowaniem kupującemu dostępu do konta oraz jego usunięciem.
Sklep może wypowiedzieć umowę jeśli: kupujący narusza regulamin, zakłóca funkcjonowanie sklepu przy pomocy oprogramowania lub urządzeń, działa sprzecznie z obowiązującymi normami obyczajowymi i prawem, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych.
Wypowiedzenie umowy zostanie przesłane przez sklep na podany adres e-mail i skutkuje trwałym usunięciem konta.
Wypowiedzenie umowy przez kupującego może zostać złożone na adres e-mail sklepu lub poprzez usunięcie swojego konta.
Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony sklepu ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody sklepu.
Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez kupującego i jego akceptacji przez sklep.

Zakupy:

Sklep prowadzi sprzedaż produktów wyłącznie bez przepisu lekarza, prezentowanych na stronie internetowej borreliaprotect.pl.
Wszystkie produkty dostępne w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad. Zostały legalnie wprowadzone do obrotu na teren Rzeczpospolitej Polskiej. Zostały nabyte od uprawnionych podmiotów. Przechowywane są w odpowiednich, monitorowanych warunkach.
Wszystkie ceny produktów podawane są w polskich złotych (PLN), zawierają podatek VAT, nie zawierają kosztów dostawy.
Opisy produktów służą wyłącznie celom informacyjnym. Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do produktu, lub skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Każdy lek niewłaściwie stosowany może zagrażać życiu i zdrowiu.
Informacje o towarach wraz z podaniem ceny prezentowane na stronach sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen oraz wycofania poszczególnych produktów ze swojej oferty. Z wyjątkiem zamówień przyjętych już do realizacji.
Złożenie zamówienia za pośrednictwem strony internetowej polega na wybraniu produktów, dodaniu ich do koszyka, wybraniu sposobu zapłaty i dostawy.
W odpowiedzi na złożone zamówienie, sklep wysyła na podany przez kupującego adres e-mail wiadomość w celu potwierdzenia zamówienia. Powoduje to zawarcie umowy sprzedaży z obowiązkiem zapłaty przez kupującego ceny sprzedaży i kosztów dostawy zamówionych produktów.
W przypadku braku zaksięgowania płatności do 2 dni roboczych, zamówienie zostanie anulowane, o czym kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną.
Sklep zastrzega sobie prawo odmowy realizacji części albo całości zamówienia, zaproponowania zmian w zamówieniu. W przypadkach gdy: formularz zamówienia nie został wypełniony poprawnie, a sklep nie może skontaktować się z kupującym w celu weryfikacji, produkt został wycofany lub wstrzymany w obrocie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, zrealizowanie zamówienia skutkowałoby naruszeniem prawa, wystąpił brak produktów w magazynie lub u dostawców, zmieniła się cena.
Zamówienia dokonywane za pośrednictwem strony internetowej można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
Na zakupione produkty sklep wystawia dowód zakupu czyli paragon lub na życzenie kupującego fakturę VAT dołączoną do przesyłki.

Płatności i dostawa:

Sposób płatności i dostawy kupujący wybiera podczas zamówienia.
Za zakupione w sklepie produkty można zapłacić w następujący sposób:

 • przelewem na rachunek bankowy:
  Trycho-diagnostyka Anna i Marcin Korpęcik s. c.,
  44-217 Rybnik,
  ul. K. Kominka 13,
  NIP 6312605549,
  Nest Bank, nr konta: 02 2530 0008 2229 1216 5926 0001,

  W tytule przelewu zamawiający wpisuje numer zamówienia,
  produkty zostaną wysłane za pośrednictwem firmy kurierskiej po wpłynięciu kwoty na podany wyżej rachunek.
  W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej, do wartości zamówienia doliczany jest koszt dostawy, który kupujący
  zobowiązany jest pokryć, jednocześnie kupujący upoważnia firmę kurierską wybraną przez sklep do odbioru ze sklepu i dostarczenia
  zamówionych produktów pod wskazany w zamówieniu adres.
  W przypadku zamówienia, które nie może zostać doręczone z winy kupującego (np. błędny adres, odmowa przyjęcia), sklep
  zastrzega sobie prawo do obciążenia kupującego kosztami ponownej dostawy.
  Przed odbiorem przesyłki od firmy kurierskiej kupujący musi sprawdzić, czy opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku
  uszkodzenia kupujący odmawia przyjęcia przesyłki, a następnie informuje o tym sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  sklep ponownie wyśle kupującemu zamówione produkty.

Reklamacje:

Zgodnie z Prawem Farmaceutycznym z dnia 6 września 2001 produkty lecznicze i wyroby medyczne nie podlegają zwrotowi. Z wyjątkiem przypadków: wady jakościowej, niewłaściwego wydania lub sfałszowania.
Produkty higieniczne, kosmetyki nie podlegają zwrotowi ze względu na ochronę zdrowia i ze względów higienicznych. Z wyjątkiem wady jakościowej lub niewłaściwego wydania.
Zwrotowi nie podlegają produkty mające krótki termin ważności, o czym sklep informował kupującego podczas składania zamówienia.
W przypadku produktów innych niż wymienione powyżej, kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia
odebrania zamówienia. Zwrot produktów powinien nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym kupujący powiadomił sklep o odstąpieniu od umowy.
Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez kupującego dodatkowych kosztów. Sklep nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.
Produkty należy zwracać w oryginalnych opakowaniach, bez jakichkolwiek śladów ingerencji w ich konstrukcję lub korzystania z nich.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający
poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania.
Reklamacyjne może zostać złożona na adres e-mail: kontakt@trycho-diagnostyka.pl. Musi zawierać: imię i nazwisko, numer zamówienia, opis niezgodności towaru z zamówieniem, datę zakupu, paragon lub fakturę VAT zakupu.
Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Gdyby to nie było możliwe, kupujący w tym terminie zostanie poinformowany, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

Dane osobowe:

Administratorem danych osobowych jest Trycho-diagnostyka, ul. Żwirki i Wigury, 43-190 Mikołów. Zbiera je w celu realizacji zamówienia, zapewnia ich ochronę oraz możliwość korekty lub usunięcia na polecenie kupującego.
Kupujący potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Sklep nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez kupujących. Ponieważ nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
Kupujący wyraża zgodę na przekazywanie jego danych osobowych firmie kurierskiej w celu dostarczenia przesyłki.
Sprzedawca nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności sklepu oraz zakresu udzielonej zgody, informacji o kupujących
jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie. W szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, poprzez
przesłanie do sklepu pocztą elektroniczną stosownego żądania.
Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się kupującego oraz
wypowiedzeniem umowy.
Wraz z usunięciem konta kupującego, sklep usunie dane kupującego na stałe i bezpowrotnie. Zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak: czas i adres IP logowania kupującego, na potrzeby policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług
do czasu ich rozliczenia.

Postanowienia końcowe:

W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W szczególności: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie praw konsumentów, ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, prawo farmaceutyczne, rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie warunków wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza.
Strony zobowiązują się do rozwiązywania wszelkich sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy na drodze polubownej.
Wszelkie spory nie rozwiązane polubownie mogą zostać skierowane na unijną platformę internetowego rozstrzygania sporów, dostępną
pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, lub podlegają rozstrzygnięciu przez właściwe sądy powszechne.
Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym informuje na stronie sklepu. W przypadku braku akceptacji zmian przez kupującego,
do 7 dni od zmiany regulaminu, konto zostaje usunięte.
Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez kupującego w formularzu zamówienia lub podczas rejestracji.
Sklep dołoży wszelkich starań, aby https://trycho-diagnostyka.pl oraz wszystkie usługi udostępniane za jej pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń. Jednak zastrzega sobie prawo do czasowego, nie dłuższego niż 48 h wyłączenia niektórych funkcji sklepu w celu ich naprawy lub ulepszenia.
Sklep zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę konta kupującego, w celu zdiagnozowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu usług sklepu.
Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie aktualizować podane podczas rejestracji dane w przypadku ich zmiany.
Kupujący zobowiązany jest zabezpieczyć login oraz hasło dostępu do konta w taki sposób, aby nie miały do nich dostępu osoby nieuprawnione. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z wejścia przez osoby trzecie w posiadanie hasła.
Kupującemu nie wolno przekazywać z wykorzystaniem sklepu treści bezprawnych.